Změnit jazyk:

Mládež v číslech

Poslední přidané výzkumy

Pohybová aktivita a sportovní preference adolescentů ve vazbě na prostředí - regionální komparativní studie

Autor: Michal Kudláček

Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo prostřednictvím on-line dotazníkového šetření zjistit u studentů dvou vybraných středních škol sportovní preference a úroveň jejich zapojení do pohybové aktivity. Celkem se výzkumného šetření zúčastnilo 238 studentů… [VÍCE]

Příspěvek k hodnotám dnešních dětí

Autor: Miroslav Bocan, Tomáš Machalík

Článek představuje zjištění z výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let - v tematických okruzích rodina, škola, volný čas a média. [VÍCE]

Volný čas ve výzkumném diskursu v konsekvencích témat sociální pedagogiky

Autor: Veronika Kolaříková, Jiří Němec

Přehledová studie analyzuje vybrané výzkumné studie volného času z české a zahraniční provenience s relací k tématům sociální pedagogiky. Cílem studie je nejen představit metodologické designy prezentovaných výzkumů (zejména poukázat na metody sběru … [VÍCE]

Odlišné světy učitelů a rodičů: interakce s rodiči jako zdroj stresu učitele

Autor: Veronika Pavlas Martanová, Olga Konůpková

Cílem empirické studie je popsat, jaké faktory identifikovali učitelé základních škol jako zdroj stresu v kontaktu s rodiči. Článek prezentuje závěry analýzy části dat z výzkumu - Učitelské vyhoření - institucionální, vztahové a intrapsychické fakto… [VÍCE]

"Bad girls", nebo vulnerabilní dívky? Jak vidíme dívky v pobytových programech speciálního školství?

Autor: Pavla Doležalová

Článek se zabývá vulnerabilitou a rizikovostí adolescentních dívek v preventivních a léčebných programech speciálního školství. Zprvu je vymezeno období adolescence z hlediska vulnerability a je přiblížen koncept vulnerability. Dále jsou uvedeny urči… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce

Mládež v číslech

Projekt Mládež v číslech přináší na jednom místě základní veřejně dostupné číselné a vývojové údaje spojené s tématy státní Koncepce podpory mládeže na léta 2014–2020. Projekt iniciovalo a podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, obsahově jej zajišťuje Analytické centrum České rady dětí a mládeže a technickou stránku zajišťuje Národní institut pro další vzdělávání. Cílem projektu je poskytnout odborné i široké veřejnosti základní přehled o aktuálním vývoji mladé generace v oblastech státní politiky mládeže.

Rádi bychom informace o mladé generaci do budoucna rozšiřovali, v případě zájmu i Vaší spolupráce se neváhejte obrátit na mladezvcislech@crdm.cz.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů