Přejít na: Mládež v číslech | Změnit jazyk:

Poslední přidané výzkumy

Klidové činnosti a hry jako náplň volného času dlouhodobě hospitalizovaných dětí

Autor: Darina Lenochová, DiS.

Bakalářská práce přináší návod, jak smysluplně naplnit volný čas dlouhodobě hospitalizovaných dětí, které v rámci léčby Perthesovy nemoci dodržují klidový režim na lůžku či invalidním vozíku. Teoretická část bakalářské práce obsahuje poznatky o psych… [VÍCE]

Stimulace pozornosti a aktivity při pohádkách v rámci skupinové terapie vývojové dysfázie u dětí předškolního věku

Autor: Bc. Lenka Kružíková

Tématem této bakalářské práce je popis vlivu spojení pohádkového příběhu a skupinových aktivit na pozornost, motivaci a aktivitu dětí s vývojovou dysfázií. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je věnována ukotvení tématu v odborné literat… [VÍCE]

Současná literatura pro děti a mládež s multikulturní a náboženskou tematikou

Autor: Bc. et Bc. Vendula Benešová

Diplomová práce se zabývá současnou literaturou pro děti a mládež s náboženskou a multikulturní tematikou. Jedná se o díla, která se týkají otázky náboženství a zprostředkování významu víry. Důležitou částí jsou však také knihy, které ve svém obsahu … [VÍCE]

Romské dítě, jeho zdraví a postavení v romské rodině

Autor: Zdeňka Hečková

Předkládaná bakalářská práce se zabývá postavením romského dítěte v rodině a jeho zdravím. Teoretická část se zabývá výkladem základních pojmů Romství - tzn. termínem romipen, Rom, sociálním vyloučením, romským etnolektem češtiny. Dále se teoretická … [VÍCE]

Pomoc pubescentům-adolescentům se zdravotním postižením v oblasti sexuality a podpora jejich vychovatelům

Autor: Michal Řepa

Bakalářská práce mapuje život adolescentů se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc v případě výskytu problémů sexuální povahy. Teoretická část se zaměřuje na jedince s mentálním nebo kombinovaným postižením, popisuje jeho rodinu i osobu pedago… [VÍCE]

VÝZKUMY JAKO RSS

Novinky

Zakousněte se do knihy

19. 12. 2017 — Soubor pracovních listů je určený pro žáky 1. až 3. tříd. Jednotlivé úkoly směřují k podpoře čtenářství a k rozvoji pozitivní vazby na knihy, ale i k podpoře čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby. Každý pracovní list doplňuje na druhé straně me… [VÍCE]

Hola, hola, škola volá!

19. 12. 2017 — Soubor 64 her pro předškoláky a malé školáky. Tyto hry jsou tvořeny tak, aby rozvíjely dětské myšlení a představivost. Kniha obsahuje i podněty k utváření správných matematických představ. [VÍCE]

NOVINKY JAKO RSS

O registru

Vážení návštěvníci, vítejte na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži, který je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.

Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Kontakt vyzkumy@nidv.cz helpdesk.nidv.cz/vyzkum-mladez