Změnit jazyk:

Monitoring užívání návykových látek žáků základních škol Jihočeského kraje

Autor Zdeněk Velikovský
Název organizace Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně-sociální fakulta
Rok vydání 2013
Typ zprávy disertační práce
Anotace Užívání návykových látek – alkoholu, tabáku a drog - je v České republice závažným mnohovrstevným problémem. ČR disponuje propracovaným systémem teoretických přístupů k problému, strategické postupy jsou formulovány v Národní strategii protidrogové politiky na období let 2010 - 2018, která určuje mj. základní směry řešení problému. Mezi čtyři strategické cíle aktuálně patří úkol snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými lidmi, snížit míru problémového a intenzivního užívání drog, snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost a snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi. Výzkum je zaměřen na žáky druhého stupně základních škol - žáky šestých, sedmých a osmých ročníků – v oblasti jihomoravského kraje. Baterie otázek formou dotazníku byl koncipovány tak, aby zjištění v největší možné míře korespondovala se základními směry národní protidrogové strategie. Předmětem výzkumu byly zkušenosti dětí s užíváním ilegálních návykových látek, jejich postoje k možnému užití látek v budoucnu, názory na vnímání rizik, jež užívání drog přináší, důvody, jež je vedou k užívání drog apod. V souvislosti s požadavkem na snižování nabídky se výzkum zaměril i na subjektivní vnímaní dostupnosti návykových látek ve školním prostředí.
Klíčová slova kouření, alkohol, drogy, prevence, děti
Typ výzkumu jednorázový výzkum, kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství, AQ Bezpečnost a ochrana zdraví
Email na řešitele velikovsky@khscb.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1373871383.pdf
Instituce Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně-sociální fakulta
Web instituce www.zsf.jcu.cz
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Kouření
Požívání alkoholu
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů