Změnit jazyk:

Trendy v léčených zraněních u českých dospívajících

Autor Kwok Ng, Dagmar Sigmundová, Erik Sigmund, Jan Pavelka, Zdeněk Hamřík, Michal Molcho, Michal Kalman
Název organizace University of Jyväskylä, Finland
Rok vydání 2017
Typ zprávy Článek v odborném periodiku
Anotace Vzhledem k významu sledování úrazů a nehod v České republice, účelem této studie bylo sestavení časových trendů léčených zranění českých adolescentů mezi lety 2002 a 2014. Dospívající z České republiky zapojení do HBSC studie (N = 20 038) v letech 2002, 2006, 2010 a 2014 reportovali četnost léčení poranění v posledních 12 měsících. V rámci postupu byly provedeny opakované testy binární Logistické regrese s různými roky jako referenčními kategoriemi. Méně než polovina (44,7 %) ze všech českých adolescentů ohlásila alespoň jedno lékařsky ošetřované zranění v posledních 12 měsících. Chlapci reportovali více zranění než dívky (p < 0,001). Zranění byla častější u starších dospívajících. Méně zranění chlapce ohlásili v roce 2014 ve srovnání s 2002. Došlo také k významnému snížení zranění u dívek mezi 2014 a 2006. Mezi chlapci trend nebyl lineární. Spolu se zlepšením prevence v oblasti úrazů u dětí a mladistvých, došlo i ke snížení počtu léčených úrazů mezi lety 2002 - 2014.
Klíčová slova osvěta bezpečnosti, prevence zranění, HBSC, trendy, zranění, úrazy
Typ výzkumu kontinuální výzkum
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AK Sport, aktivity volného času, ED Fyziologie, ED Fyziologie, FG Pediatrie, FG Pediatrie, FM Hygiena, FQ Veřejné zdravotnictví
Email na řešitele kwok.ng@hbsc.org
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1522511390.pdf
Odkaz na zprávu http://apps.szu.cz/svi/cejph/show.php?kat=archiv/2017-sup-12
Uložení zprávy Ano
Instituce University of Jyväskylä, Finland
Možná souvislost Zranění v posledních 12 měsících
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů