Změnit jazyk:

Jak to mají mámy. Psychologický výzkum mateřství

Autor Zuzana Masopustová, Petra Daňsová, Lenka Lacinová a kolektiv
Název organizace Fakulta sociálních studií
Rok vydání 2018
Typ zprávy monografie
Anotace Monografie autorského kolektivu IVDRM FSS MU popisuje psychologické aspekty mateřství dnešních žen. Data z výzkumného projektu zaměřeného na počátky rodičovství (od těhotenství do tří let věku dítěte) zasazuje do kontextu současných psychologických poznatků z oblasti péče o dítě, trendů ve výchově, ideálů v mateřství či utváření vztahu k dítěti. Publikace nabízí pohled na slaďování rodinného a pracovního života, zapojení otců do péče o dítě a spolupráci rodičů při výchově. Monografie shrnuje výsledky výzkumů DOMOV – děti, otcové a matky o vývoji a výzkumu Yummy Mummy. Cílem výzkumného projektu DOMOV bylo zmapovat, jaká je podoba dnešních rodin, jak rodiče v současné době přistupují k výchově dětí a péči o ně a jak své rodičovské role prožívají. Respondenti ve výzkumu DOMOV vyplňovali online dotazníky od třetího trimestru těhotenství ženy až do doby, kdy byly jejich dítěti tři roky. Na počátku výzkumu, tedy v období těhotenství, se do výzkumu DOMOV zapojilo celkem 1 181 respondentů, převážně žen (zbytek respondentů tvořili partneři). Navazující výzkum Yummy Mummy byl zaměřen na pozorování vzájemných interakcí dětí v batolecím věku a jejich matek a na sledování chování dětí v reakci na krátké odloučení od matky. Cílem výzkumu bylo popsat souvislosti osobnostních charakteristik matek, vývojových a temperamentových charakteristik dítěte a vzájemných interakcí matek a jejich dětí. Do navazujícího výzkumu se zapojilo celkem 131 žen. Výzkum byl prováděn metodou přímého pozorování, v první části výzkumu se jednalo o standardizovanou proceduru, tzv. Strange Situation Procedure, která měří vazbu dítěte k matce, a následné pozorování interakcí v domácím prostředí (strukturované a nestrukturované hry, prohlížení knížky, přebalování a krmení dítěte, odchod od dítěte do vedlejší místnosti, sledování pohádky) v kombinaci s online dotazováním.
Klíčová slova matky, děti, mateřství, rodičovství, péče o dítě, rodina, otcové, výchova
Typ výzkumu kontinuální výzkum, kvalitativní , kvantitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AN Psychologie
Email na řešitele studijni@fss.muni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1596224471.pdf
Instituce Fakulta sociálních studií
Možná souvislost Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci
Počet dětí a mladých lidí
Předpokládané počty dětí a mladých lidí
Počet dětí a mladých lidí v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů