Změnit jazyk:

Emocionalita a sociabilita u nadaných předškoláků.

Autor Soňa Brzkovská
Název organizace Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, Psychologický ústav
Rok vydání 2006
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Tato diplomová práce pojednává o emocionální a sociální stránce nadaných dětí předškolního věku. V obecné teoretické části práce je podána definice nadání a talentu, přehled výzkumů a teorií v této oblasti, charakteristiky nadaných dětí a identifikace nadání ze strany rodičů, pedagogů a psychologů. Na teoretickou část o sociálním a emočním vývoj nadaných dětí a s ním spojenými problémy (sebe pojetí, perfekcionismus, zvýšená citlivost) navazuje empirická část práce. Výzkum v brněnských mateřských školách se zaměřil na to, jakým způsobem se nadané děti liší od svých vrstevníků v pozitivním a negativním ohledu a jak k nim přistupují rodiče, učitelé a většinová společnost.Výzkum byl zacílen především na rodiče talentovaných dětí a pedagogy a využil jak kvalitativní (polo-strukturované rozhovory a pozorování), tak kvantitativní metody (dotazníkové šetření). Cílem výzkumu bylo komparovat zahraniční výzkumy o nadaných dětech školního či adolescenčního věku, zjistit jaká je informovanost rodičů či učitelů nadaných dětí o dané problematice, potažmo zda-li se toto může odrazit na přístupu k daným jedincům.
Klíčová slova nadání; talent; předškoláci; nadané děti; emoční inteligence; sociabilita; identifikace nadaných dětí
Typ výzkumu srovnávací výzkum
Datum zahájení 1. 1. 2006
Datum ukončení 30. 6. 2006
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele psych@phil.muni.cz
Dostupnost dostupný u řešitele
Uložení zprávy Pedagogická fakulta MU , Poříčí 7, Brno 60300
Instituce Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně, Psychologický ústav
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní institut pro další vzdělávání
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@nidv.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů