Změnit jazyk:

Žák se specifickou poruchou chování na základní škole

Autor Bc. Radoslava Úředníčková
Název organizace Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Rok vydání 2011
Typ zprávy diplomová práce
Anotace Cílem práce je na základě výzkumného šetření shromáždit dostupné teoretické poznatky a analyzovat vývoj vybraných jedinců se specifickou poruchou chování ve školním i rodinném prostředí a zjistit, které rizikové faktory se mohly podílet na vzniku a rozvoji poruchy chování prostřednictvím kazuistik. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých se autorka zabývá všeobecně poruchami chování, vymezuji zde pojem a definici poruch chování na základě dostupné literatury. Dále se věnuje problematice vzdělávání žáků se specifickými poruchami chování a otázkou intervence ve školním i rodinném prostředí, která je pro dítě se specifickou poruchou chování velmi významná. Praktická část se zabývá samotným výzkumem na vzorku čtyř chlapců se specifickou poruchou chování navštěvujících běžnou třídu na 1. stupni základní školy. Výzkum je částečným nahlédnutím do jejich osobního života, ale i života jejich rodiny.
Klíčová slova poruchy chování, specifické poruchy chování, rizikové faktory, rodina, školní prostředí, léčba, intervence, poradenství
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AM Pedagogika a školství
Email na řešitele cejnarova@fhs.utb.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1411385042.pdf
Instituce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Možná souvislost
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů