Změnit jazyk:

Vzdělanostní reprodukce a kulturní kapitál. Kvalitativní studie

Autor Kateřina Vojtíšková
Název organizace FSV UK
Rok vydání 2013
Typ zprávy disertační práce
Anotace Disertační práce se zabývá výběrem středního vzdělání v rodinách, vlivem rodiny a školy na volbu žáků a žákyň narozených v 1. polovině 90. let. Analýza se opírá o data získaná ve dvou kvalitativních studiích: 1. focus groups s matkami dětí v 9. ročníku školní docházky: studentů a studentek (výběrových) víceletých gymnázií; žáků a žákyň ze základních škol (hlavní vzdělávací proud); 2. případové studie prováděné ve dvou pražských školách zaměřené na dvě třídy v osmém a devátém ročníku (2008-2010). Cílem obou studií bylo zmapovat subjektivní perspektivy zúčastněných aktérů – rodičů, žáků a pedagogů, ukázat různé zájmy, připisované významy, hodnoty ve výchově, vzdělávání, schopnosti rozlišování typů středních škol vzhledem k vyhlídkám nové generace v současné společnosti. Ústřední výzkumnou otázkou je, jaké mechanismy přispívají k diferenciaci vzdělávacích drah českých žáků mezi základní a střední školou a jakými způsoby v procesu výběru středního vzdělání jsou zapojeny instituce školy a rodiny.
Klíčová slova vzdělávání, vzdělanostní nerovnosti, školní etnografie, ohniskové skupiny, kulturní zdroje, sociální kategorizace, školní ne-/úspěch
Typ výzkumu kvalitativní
Datum zahájení
Datum ukončení
Obor AO Sociologie, demografie
Email na řešitele info@fsv.cuni.cz
Dostupnost dostupný v elektronické knihovně NRVDM
Zpráva ke stažení 1591015118.pdf
Instituce FSV UK
Možná souvislost Předškolní vzdělávání - počet škol, tříd, dětí
Jednotlivci používající internet při vzdělávání
Účast dětí na předškolním vzdělávání
Výdaje na školství
Předčasné odchody ze vzdělávání
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů