Změnit jazyk:

Výsledky vyhledávání

Longitudinální výzkum nadaných žáků - dílčí zpráva: Kvalitativní a kvantitativní analýza případových studií

Autor: Petra Novotná, Světlana Durmeková | Datum: 31. 3. 2020 15:21

Výzkumná zpráva seznamuje s výsledky dílčího šetření realizovaného jako součást longitudinálního výzkumu nadaných žáků. Výzkum je zaměřen na dlouhodobé sledování mimořádně kognitivně nadaných dětí a žáků (dále jen nadaných), na popis jejich charakte…¨ [VÍCE]

Longitudinální výzkum nadaných žáků a standardizace SON-R, dílčí zpráva

Autor: David Heider | Datum: 1. 4. 2020 18:42

Longitudinální výzkum nadaných žáků, který ve formě rezortního projektu podporuje MŠMT a realizuje IPPP ČR, je zaměřen na identifikaci nadaných žáků v prostředí české školy, popis jejich charakteristických vlastností, sociálního a rodinného zázemí, s…¨ [VÍCE]

Co bychom měli vědět o nadání

Autor: PhDr. Jana M. Havigerová, PhD., PhDr. Blanka Křováčková a kol. | Datum: 19. 7. 2014 11:40

Tato práce se zabývá nadanými dětmi. I přesto, že se u nás již několik let této problematice věnují odborníci z řad pedagogů a psychologů, mnoho učitelů i poradců v této oblasti stále tápe. Přehledně uspořádaná brožura přináší rady odborníkům i rodič…¨ [VÍCE]

Rozumově nadané děti s dyslexií

Autor: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. | Datum: 21. 4. 2011 18:17

Proponovaný projekt navazuje na problematiku závažných sociálních a emocionálních problémů rozumově nadaných dětí s handicapem, nejčastěji se specifickou vývojovou poruchou učení a chování. Právě tato skupina dětí bývá velmi obtížně identifikovatelná…¨ [VÍCE]

Emocionalita a sociabilita u nadaných předškoláků.

Autor: Soňa Brzkovská | Datum: 8. 6. 2009 09:13

Tato diplomová práce pojednává o emocionální a sociální stránce nadaných dětí předškolního věku. V obecné teoretické části práce je podána definice nadání a talentu, přehled výzkumů a teorií v této oblasti, charakteristiky nadaných dětí a identifikac…¨ [VÍCE]

Pedagogická práce s nadanými dětmi z pohledu plzeňských mateřských škol

Autor: Barbora Janoušková | Datum: 27. 6. 2014 12:54

Autorka si zvolila téma své práce na základě náslechové praxe, kterou absolvovala v jedné z mateřských škol, kde se setkala s potencionálně nadanými dětmi, které ve třídě mezi běžnými žáky vyčnívali. Jednotlivé teoretické kapitoly se věnují definici …¨ [VÍCE]

Význam základních uměleckých škol jako výchovně-vzdělávací instituce z pohledu pedagogů

Autor: Bc. Kateřina Kessnerová | Datum: 18. 10. 2016 15:21

Bakalářská práce zaměřená na základní umělecké vzdělávání se věnuje vnímání významu základních uměleckých škol jako výchovně-vzdělávací instituce. Teoretická část práce seznamuje s charakteristikou a fungováním základních uměleckých škol a objasňuje …¨ [VÍCE]

Skryté nadání. Psychologická specifika rozumově nadaných žáků s dyslexií

Autor: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. | Datum: 8. 2. 2011 12:12

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje genezi mezinárodního odbor…¨ [VÍCE]

Sportovní centra pro talentovanou mládež

Autor: Adam Sekanina | Datum: 20. 10. 2018 12:31

Tato práce pojednává o problematice sportovních center mládeže se zaměřením na cyklistiku. Sportovní centra mládeže jsou jedním z prostředků podpory sportovně talentované mládeže, jsou spravovány jednotlivými sportovními svazy a fungují díky dotacím …¨ [VÍCE]

Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13-19 let) v přírodovědných a technických oborech.

Autor: Factum Invenio, s.r.o. | Datum: 13. 2. 2009 14:10

Možnými formami účasti se rozumí nejširší spektrum aktivit od vlastního aktivního působení při vyhledávání a přípravě nadaných dětí a mládeže až k formám finanční nebo materiální podpory systému ze strany zaměstnavatelů. Studie se týká konkrétních …¨ [VÍCE]

Shrnutí dílčích šetření současného stavu a způsobů realizace politik podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných se zájmem o přírodovědné a technické obory v ČR a vybraných zemích EU.

Autor: NIDM | Datum: 17. 3. 2009 09:28

Předmětem studie je zmapování současného stavu, způsobů identifikace a podpory rozvoje kognitivně nadaných dětí se zájmem o přírodovědné a technické obory v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Hlavním cílem šetření je identifikac…¨ [VÍCE]

Možnosti identifikace nadaných předškolních dětí rodiči

Autor: PhDr. Jana Čihounková | Datum: 11. 6. 2013 15:08

Předmětem disertační práce je studium odlišností a specifik rozumově nadaných dětí v předškolním věku ve srovnání s běžnou populací předškolních dětí. A to prostřednictvím rodičovského dotazníku PDPCQ (Personality Development of the Preschool Childre…¨ [VÍCE]

Práce s nadanými žáky na 1. stupni základní školy

Autor: PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc. | Datum: 8. 5. 2012 11:48

Článek informuje o výsledcích šetření, které bylo provedeno v rámci výzkumného záměru MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výzkum probíhal na třech vybraných školách v Jihomoravském …¨ [VÍCE]

Zvládání školní zátěže u intelektově nadaných adolescentů

Autor: Mgr. Petra Holešovská | Datum: 11. 6. 2013 13:10

Doktorská disertační práce je zaměřena na specifika zvládání školní zátěže u intelektově nadaných adolescentů ve srovnání s jejich průměrnými vrstevníky. Teoretická část se snaží přiblížit problematiku nadání a nadaných včetně identifikačního proces…¨ [VÍCE]

Sociální opora: shrnutí výzkumné činnosti v české a slovenské oblasti a inspirace do budoucnosti – nadané děti

Autor: Zdeněk Krpoun | Datum: 7. 9. 2012 12:14

Příspěvek seznamuje čtenáře s tématem sociální opory a shrnuje uskutečněné výzkumy v této oblasti v České republice a na Slovensku. Dále poukazuje na mimořádně širokou paletu možností další vědecké činnosti tím, že stručně uvádí do problematiky nadan…¨ [VÍCE]

Výkonová motivace rozumově nadaných studentů s dyslexií – základní determinanty a proměny v období adolescence a časné dospělosti

Autor: doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. | Datum: 20. 4. 2011 12:29

Proponovaný výzkum se zaměřuje na problematiku mimořádně nadaných adolescentů a mladých dospělých se souběžnou vývojovou poruchou učení, s dyslexií. Podle současných zahraničních poznatků je právě tato populace nadaných dlouhodobě ve značně znevýhodň…¨ [VÍCE]

Možné přístupy k nadaným žákům v základní škole

Autor: Jan Šťáva, Miroslav Janda, Gabriela Věchtová | Datum: 8. 5. 2012 11:04

Příspěvek se zabývá se problematikou přístupů učitelů ke vzdělávání nadaných žáků v současné české legislativě. Uvádí zjištění, jaké přístupy a jaké metody uplatňují učitelé ve škole při práci s nadanými žáky. Výzkum se týká základních škol. ¨ [VÍCE]

Psychologické aspekty rodičovství rozumově nadaného dítěte.

Autor: Michaela Hrnčárová | Datum: 8. 6. 2009 09:37

Tato diplomová práce je příspěvkem k problematice rodičovství intelektově nadaného dítěte.Obsahem teoretické části práce (kapitola 2) je historie zkoumání talentu, definice talentu a nadání, osobnostních charakteristik nadaných dětí a jejich identifi…¨ [VÍCE]

Počet nalezených záznamů: 18

Podrobné hledání

 

 
Správce registru Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Provozovatel Národní pedagogický institut ČR
Ve spolupráci Česká rada dětí a mládeže
Odkazy vyzkumy@npicr.cz Hlášení závad Ochrana osobních údajů